Friehjohrsschwälmele

Trophées des Schwälmele

Wàs ìsch dìss ? Présentation

e Friehjohr fer unseri Sproch récompense - avec les Trophées des Schwälmele - ceux qui s'engagent au quotidien pour la langue et la culture régionales. Ainsi, des individuels, des entreprises, des communes et des associations se voient remettre un prix à l’occasion de la cérémonie de remise des trophées organisée au mois de mars.

Wie ware d’Prissträjer ernannt ? Comment sont désignés les lauréats ?

Toute personne, structure ou commune qui s’investit au quotidien pour la langue régionale (alsacien, platt et welche) est susceptible d’être honorée, à la condition qu’elle n’ait jamais obtenu le prix. Les candidatures devront être soumises par un tiers au comité du Friehjohr. Ainsi, tout un chacun peut proposer une personne, structure ou commune qu’il estime méritante. Voici le formulaire à télécharger et à renvoyer à l’OLCA : Proposition de candidature aux Trophées des Schwälmele

 
 
 
 

Prissträjer

Lauréats

Michel Birgel

Michel Birgel

Individuels
Mathias Hecklen-Obernesser

Mathias Hecklen-Obernesser

Individuels
Patrick Hell

Patrick Hell

Individuels
Gilbert Maréchal

Gilbert Maréchal

Individuels
Agnès Lohr

Agnès Lohr

Individuels
Véronique Ueberschlag et Fabienne Richard

Véronique Ueberschlag et Fabienne Richard

Individuels
Régine Willhelm

Régine Willhelm

Individuels
Charlotte Vix

Charlotte Vix

Initiatives jeunes
Leclerc Hirsingue

Leclerc Hirsingue

Entreprises
Julien Riehl

Julien Riehl

Initiatives jeunes
Schroll sas

Schroll sas

Entreprises
Alsace Destination Tourisme

Alsace Destination Tourisme

Associations
Communauté de communes de la Vallée de Munster

Communauté de communes de la Vallée de Munster

Communes
Commune de Bouzonville

Commune de Bouzonville

Communes
Commune de Brumath

Commune de Brumath

Trophée d’honneur
BAAL NOVO (Theater Eurodistrict)

BAAL NOVO (Theater Eurodistrict)

Associations
Commune de Schirrhein

Commune de Schirrhein

Communes
 • Michel Birgel
 • Mathias Hecklen-Obernesser
 • Patrick Hell
 • Gilbert Maréchal
 • Agnès Lohr
 • Véronique Ueberschlag et Fabienne Richard
 • Régine Willhelm
 • Charlotte Vix
 • Leclerc Hirsingue
 • Julien Riehl
 • Schroll sas
 • Alsace Destination Tourisme
 • Communauté de communes de la Vallée de Munster
 • Commune de Bouzonville
 • Commune de Brumath
 • BAAL NOVO (Theater Eurodistrict)
 • Commune de Schirrhein
 • Michel Birgel

  Er spìelt Bariton ùn Posäune. Er brìngt 30 Johr làng schùn ünseri elsassischi Müsik zer Galtùng, àls Dirakter vùm Müsikverëën vùn Wiirsche àwwer äu àls Régisseur Général Adjoint vùm philhàrmonische Stàdtorcheschter Strossbùri. 2017 het de Michel Birgel d’gross Ehr ghét, de Stàdtorcheschter ìn Korea ze dirigìere. Ze dam Ànlàss sìnn Müsike vùn ünserem berìehmte regionàle Komponischt de Paul Boistelle vorgspìelt worre, ùn glich drùf het e Ùfnàmm mìtem Stàdtorcheschter stàttgfùnge, ìnger de Leitùng vùm Michel Birgel. D’Schàlplàtt Min Elsàss ìsch’s Ergabnis vùn dam wùnderbàre Projakt.
 • Mathias Hecklen-Obernesser

  D’Bühn hallt sich ùf wànn er ùf se tratt. Ünseri Harze bobble vor Emotion wànn’r sìngt. Ünseri Hìrner jüchse vor Frëid wànn’r Müsik spìelt. Der mülti-inschtrümentàlischt Kìnschtler, wie zer gliche Zit äu sini lìeblich Stìmm àls Inschtrümant benùtzt, duet ellëën Positivismus, Eklektizismus ùn Àlchemie verkërwere. Àls kìnschtlerischer Lëiter vùn d’Stìmme ìsch’r d’Seel vùn dam Wettbewerb zìtter àss es ne gìbt. Er brìngt Lit zàmme, duet néji Tàlante entdecke ùn àn’s Lìecht brìnge. D’elsassisch Sproch befìngt sich ìm Karne vùn sinere Kùnscht ùn er duet sini Muetersproch widderschgann ùn widdersch lawe màche, ìndam àss er äu ’s Repertoire vùn de Kìnder- ùn Schlofliedle ernéiert. "Lìedle fer jùngi Ehrle" hëisst die néi Plattform wie zletscht ’s Sprochàmt erüssgebràcht het, ùn ohne ìhne, ward dìss nìt mejli gewann.
 • Patrick Hell

  Schùn 30 Johr làng setzt’r sich ìn Mìlhüse fer d’Regionàlsproch in (Elsassisch ùn Ditsch). Dànk ìhm gìbt’s jetz ìn Mìlhüse ewwene 300 zwëisprochigi Strosseschìlder, wie d’Stàdt zueme wohre Vorbìld màche ìn dam Berëich. De Patrick Hell setzt sin Engagement fort ìm Ràhme vùn de Dankfàwrìk, e Gemëëne-Komité wie züstandi fer d’Entwìcklùng vùn de Regionàlsproch ìn Mìlhüse ìsch. Vor dréi Johr het’r noch dezü e südlichi Stell vùm Schickele-Kreis gegrìndt ìngerem Nàmme "Schick Süd Elsàss".
 • Gilbert Maréchal

  Er ìsch Präsidant vùm Verëën Backstein un Rhinbrucke, wie siner Sìtz ìn Sàlmbàch het. De Verëën setzt sich in fer àss e jedi ùn e jeder mìt de Sproch, de Kültür, de Gschìcht, de Kùnscht vùm Elsàss ùn vùn de Mosel Bekànntschàft màche kànn, nìt nùmme bi üns, àwwer äu ìm gànze Frànkrich. De Gilbert Maréchal, äu bekànnt àls de Giles von Ùnteremwàld, het 2019 ze dam Zwack e totàl wàhnsìnnichi Rëis dürich Frànkrich ùnternomme, mìteme prima üsstàffierte Wohnwoeje wie ar salwer geböie het, fer ’s elsassische ùn ànderi Regionàlsproche ze ìngerstìtze… ùn Flàmmekueche-Owe ze verànstàlte !
 • Agnès Lohr

  Vor e pààr Johr ìsch’ere d’schwìerich Ùfgàb zügfàlle, d’Direktionsstell vùme schùn guet ìm Elsàss ingewùrzelte Festival ze ìwwernamme. 2015 het se d’Herüssforderùng àngenomme, nooch ass se niin Johr làng àls Verwàltere vùm Festival gschàfft het. Àlli kanne ’s Sùmmerlied, wie wùnderbàr regionàli sowie interkültürelli Àrtischte àns Lìecht brìnge duet, egàl ebb se Professionnelli odder Amateur sìnn. S Festival ìsch äu bekànnt fer sini Projakte ìn de Schuele mìt de Kìnder.
 • Véronique Ueberschlag et Fabienne Richard

  Saint-Louis Agglomération het 2014 ìnnerhàlb vùn de Àbtëilùng Animation enfance-jeunesse e bsùnderi Àbtëilùng gegrìndt, extrà fer d’elsassisch Sproch ùn Kültür ze férdere. Die Àbtëilùng het àls Ùfgàb, ’s Elsassische dùrich spielerischi Àktivitäte ìn de Kìnder entdecke màche ùn bi de Kìnder làwandi ze bhàlte, mìttles ìnere Dréilanderregion wo d’Mehrsprochigkeit e bsùnderi Bedittùng het. E Àbtëilùng, dìss hëisst Lit, Lit wie sich insetze, Lit wie jede Doe de Bùtter blotze : ìn de Schuele, ìn de Périscolaires, ìn de Mediàtheke, ìn de Kìnderkrìppe, ùn ìm Ràhme vùn feschtliche Verànstàltùnge. Fer Saint-Louis Agglo, sìnn se ze zwëit, sie sìnn ünseri Starsky ùn Hutch vùm Elsassisch !
 • Régine Willhelm

  Sie ìsch berëits 27 Johr làng zwëisprochichi Journàlischtin (Elsassisch – Frànzeesch) ùn het mëischtens sini Kompetanze ùn Fähichkëite àm Télé ùf France Télévisions üssge-ìbt. Sie ìsch zìtter 4 Johr Chef-Redakteurin vùn ünsrer harzgebobbelte Sandùng Rùnd ùm, wie 2020 sin 30es Jubiläum gfiirt het. Sie het’s ànnegebràcht, dare Sandùng e néier Schwùng ze gann, ìndam àss se neji Horizonte erforscht ùn ’s Elsassische àn’s Lìcht brìngt ìn Berëiche wo ar bis jetz ìn de Schatte geblìwwe ìsch. Vor dréi Johr het se äu ’s Kùrzprogràmm Frach oder frech gegrìndt. Sie schàfft zàmme mìt’re dynàmische, motivierte, kreàtive Fräuschàft, àwwer SIE ìsch d’gëischtiche Lëitere!
 • Charlotte Vix

  Sie sìngt zìtter àss se àseklëën ìsch. Sie sìngt Soul, Blues, Swing, Jazz… ùn dìss ìn verschiedene Sproche, ìnger ànderem ùf Elsassisch, ìhri Muetersproch, wie e zentràli Roll ìn ìhrem müsikàlische ùn kìnschtlerische Àlldajliche spielt. Ihre Bàbbe het’re die Liideschàft fer Müsik ùn fer d’Bühn witterschgann, sie tratt efters mìt ìhm ùf, àwwer äu mìt berìehmte Àrtischte, dùrich’s gànze Elsàss. 2019 het se d’drìtt Üsgàb vùm Gsàngwettbewerb "d’Stìmme" gewùnne ùn zìtterhar setzt se sich äu dùrich ànderi Projakter fer’s Elsassische in. Ìhri sàmmetwëich ùn zer gliche Zit, kràftvoll Stìmm verzäubert üns àlli.
 • Leclerc Hirsingue

  L’hypermarché E.Leclerc de Hirsingue met en avant l’âme de nos territoires à travers des affi-chages en langue régionale au sein du magasin.
 • Julien Riehl

  Ìn sine Stüdante-Johre ìsch er Vize-Präsidant vùm strossbùrjer Verëën AJFE – Jùngi fer’s Elsassische gewann. M’r het ne d’rnoh efters àm Radio ghéért, wo ar Sandùnge ùf Elsassisch ùf France Bleu Elsàss moderiert het. Schùn 16 Johr ìsch’r e begàbter Schäuspìeler vùm Elsasser Theàter Strossbùrri, mìt màrkànte Rolle sowie zuem Bëispiel 2017 die vùm Leo Schnug ìm historische Schäuspiel "De Àdler ùn de Leeb". Àm Sùnndi Morje kenne-n-ìhr ne ùf France 3 Alsace ìm àllerbeschte Late Show vùm Sùnndi Morje sahn : "Sùnndi’s Kàter". In sinere Gemëën vùn Zwàtzne setzt’r sich äu stàrik in fer ünseri Muetersproch.
 • Schroll sas

  Sie duen ejre Àbfàll sàmmle, sortiere, veràrwëite ùn wìdder verwarte. Sie sìnn engagierti ùn entschiedendi Akteure vùn de Krëisläufwìrtschàft – Economie Circulaire ùf Frànzeesch. Fer ìhri Arwet vorzestelle ùn bekànnt ze màche, hàn se e Bröschür vereffentlicht, wie ewwe àlles ìwwer d’Krëisläufwìrtschàft erklärt ùn die Broschür hàn se ùf Elsassisch ìwwersetzt, ìm Ràhme vùnere Pàrtnerschàft mìtem Sprochàmt. Dìss Schwalmel ìsch àlso do fer sie ze belohne, àwwer äu fer se dezü brìnge, eso widdersch ze màche, fer ünseri elsassisch Sproch.
 • Alsace Destination Tourisme

  Zìtter 2015 wìrrikt se fer d’Àttràktivität vùn ünserem Elsàsslandel. D’Gsündheitskris het se nìt devùn àbghàlte, wittersch ünseri Region ùfzewarte. Gànz ìm Gejetëil, ìch troej zegàr soeje, àss die Kris àls Sprùngbratt fer sie gedient het, fer ìhri Lëitlini ùmzedanke. Nawe de Kültür ùn de Tràditione vùn de Rhinlander, sowie Kochspeziàlitäte, Kàlander-Feschtle odder Volikstànz, spielt jetz äu d’elsassisch Sproch e zentràli Roll ìn de mëischte Kommünikàtionsmìttel vùn dare Àgentür. D’ADT – Alsace Destination Tourisme kànn stolz ùf ìhr Engagement sìnn ùn sie wëisst, àss se ùf’s OLCA zähle kànn fer dìss Engagement fortzesetze.
 • Communauté de communes de la Vallée de Munster

  Es ìsch ke Ghëëmnis, fer e Sproch-Politik ze entwìckle ùn ànnezebrìnge, muess e stàriker politischer Wìlle do sìnn. Ùn fer ass ’s Elsassische wìdder e àlldajlichi Sproch wùrd, ìn àlle Berëiche vùm Lawe, bsùndersch bi de Kìnder ùn de Jùnge, muess der politische Wìlle wit gehn, wit ìwwer blos d’Sproch e bìssele hie ùn do heere odder sahn. Néji Spracher ze gewìnne, màche, àss ’s Elsassische bis ìn e pààr Johr wìdder e Àlldoes-Sproch fer àlli Kìnder wùrd, dìss ìsch d’Zielsetzùng vùn de Gemëëne-Gemëënschàft vùm Mìnschtertàl. Ìnmìtte vùn dare Gemëëne-Gemëënschàft, e Parson wie Impùls gìbt, wie koordiniert ùn wie jede Doe defìr sorigt, àss der politische Wìlle dùrich konkreti Àktione dùrichgfìehrt wùrd.
 • Commune de Bouzonville

  Le premier panneau toponymique francique du département de la Moselle a été inauguré à Bou-zonville en 1984. Depuis, la commune n’a de cesse de s’engager pour le platt en soutenant notamment les associations locales.
 • Commune de Brumath

  Jedes Johr àn de Schwalmele ìsch’s jetz e Tràdition worre, àss m’r ìn de Stàdt e Priss ìwwerrëicht, wie’s Friehjohr fer unseri Sproch ’s Johr devor empfànge het. Dìss mol ìsch’s e bìssele bsùnderschs, dann letscht Johr het ìm Ràhme vùm Friehjohr lëider nix kenne stàttfìnge. Àwwer trotz de Coronakriis, het dìe Stàdt wie jetz mìt de Schwalmele-Ehre-Trophäe belohnt wùrd, sin Engagement fer 2021 ernéiert ùn es het doch e Fescht-Owe gann, zwàr ohne Publikum.
 • BAAL NOVO (Theater Eurodistrict)

  Sie befìnge sich vìllicht ùf de àndere Sit vùm Bachel, ìhr Harz, ìhri Seel, ìhri Progràmmàtion ìsch àwwer mehrsprochich ùn geht wit ìwwer d’Granze vùn de Lander. De Rhin ìsch ke Granz, àwwer ehnder e Bìngestrìch, ùn dìss hàn se gànz guet verstànge. ’s Theater Eurodistrict Baden Alsace prodüziert ìnger ànderem Theàterstìckel ùf Elsassisch, sowie zletscht "d’Fàmìli Strùmpfmànn" vùm Pierre Kretz odder noch Emmas Glück, noochem Romàn vùn de Claudia Schreiber. Die Stìckel sìnn nìt nùmme ìm Oberrhein gspìelt worre, àwwer äu ìn àndere Gejende vùn Ditschlànd, bis ùf Hàmbùrri. ’s Theater Eurodistrict Baden Alsace duet ìm Àllgemëën àn verschiedene kültürelle Projakter bitroeje wo d’elsassisch Sproch ìm Ràmpelìecht steht, sowohl fer d’Kìnder wie äu fer d’Erwàchsene.
 • Commune de Schirrhein

  Ìn Schirraan wùrd schùn johrelàng gewìrrikt fer d’elsassisch Sproch làwandi ze bhàlte ùn zegàr làwandicher ze màche, dùrich de Verëën vùn de Hàrzknübbe. Er ìsch ìn zwëi Sektione getëilt, ùf ëënere Sit ’s Komitee, wie ewwe fer d’Sproch ùn d’Kültür züstandi ìsch, ùf de àndere Sit d’Sektion Sìlwer ùn Gold, wie de eltere Lit gewìdmet ìsch. Drùm wùrd ìn Schirraan salbschtverstandli e gànzi Rëih vùn intergeneràtionnelle Verànstàltùnge orgànisiert, ìngerem Titel Mìr gehn mìtnànder d’Walt entdecke, gehsch mìt ? ,wie àlli Inwohner rùnd ùm d’Sproch ùn d’Kültür versàmmle. Ìm Dorf gìbt’s jetz äu zwëisprochichi Strosseschìlder. De Nàmme vùm Verëën kùmmt vùm Spìtznàmme vùn de Inwohner, d’Hàrzknübbe, wie salwer vùm Hàrz kùmmt, dìss wie üss de Bääm erüssfliesst wànn m’r se àbschnidt : Schirraan ìsch namli e üràltes Holzhäuer-Dorf.
 • Michel Birgel
 • Mathias Hecklen-Obernesser
 • Patrick Hell
 • Gilbert Maréchal
 • Agnès Lohr
 • Véronique Ueberschlag et Fabienne Richard
 • Régine Willhelm
 • Charlotte Vix
 • Leclerc Hirsingue
 • Julien Riehl
 • Schroll sas
 • Alsace Destination Tourisme
 • Communauté de communes de la Vallée de Munster
 • Commune de Bouzonville
 • Commune de Brumath
 • BAAL NOVO (Theater Eurodistrict)
 • Commune de Schirrhein

Prissträjer vùn de vergàngene Johre

Lauréats des années précédentes

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2005

2005

2004

2004

2003

2003

2002

2002

 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2019

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2019


  Individuels

  Danièle PFISTER
  Nathan KAUFMANN
  Chantal FRANTZ
  Martine GILGERT
  Hervé ATAMANIUK
  Adrien FERNIQUE
  Pascale ERHART
  Julien LAFARGE
  Lucie SIBLER

  Associations

  Troupe de la Vallée Noble – théâtre alsacien de SOULTZMATT
  Ecole de Cabaret Satirique Cactus
  Dankfàwrìk de MULHOUSE

  Communes

  FRELAND
  BRUMATH

  Entreprise

  Beyer Assurances
  Traiteur Schneider

  Trophée d'honneur

  Ville de Strasbourg
 • 2018

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2018


  Individuels

  Jean-Louis GOETZ - MUSSIG
  Alain KERMANN - RAHLING
  Thierry KRANZER - NIEDERMORSCHWIHR
  Mireille LIBMANN - KINGERSHEIM
  Aline MARTIN - STRASBOURG
  Frédéric RIES - SELESTAT
  Gérard WUNDERLE - MULHOUSE

  Initiatives jeunes

  Céline GASSER-JAMET - ILLFURTH
  Brice HARTMANN

  Associations

  Section Jeunes du Théâtre Alsacien de REICHSHOFFEN-NEHWILLER
  Les Amis du Musée de la moto de BANTZENHEIM

  Communes

  SAINT-LOUIS AGGLOMERATION
  GORBACH
  GEISPOLSHEIM
  MULHOUSE

  Entreprise

  Shredt-it - MUNDOLSHEIM
 • 2017

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2017


  Individuels

  Gérard KOEHL
  Tania SCHWARTZ
  Jo NOUSSE - Sierck-les-Bains
  Monique RUDOLF
  Sébastien JUNG
  Richard NEFF

  Initiatives jeunes

  Sabrina KNORR
  Joris HEMMERT

  Association

  Association du Platt et Culture Locale de Sarreguemines et environs - Bernadette NICKLAUS et Marcel HALB
  Organisation Populaire des Activités de Loisirs (OPAL 67) - Pierre BOESCH
  Gau un Griis - Jean-Louis KIEFFER

  Communes

  Mickaël WEBER - Woelfling-lès-Sarreguemines
  François SCHAEFFER - Saverne
  Jean-Claude SCHIELIN - Waldighoffen

  Entreprises

  Restaurant au Rendez-Vous
  Joël Irion pour la Police Nationale

  Prix "spécial"

  Céleste LETT - Sarreguemines
 • 2016

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2016

  Individuels

  Etienne ADLOFF - DAMBACH la VILLE
  Chantal BURR - SIEWILLER
  Astrid BUTTUNG & Pierre-Paul LATUNER - BITSCHWILLER les THANN
  Marianne HAAS-HECKEL - SARREGUEMINES
  Francis JAEGLER - SELESTAT
  Albert MARCOT - SCHERWILLER
  André MULLER - STRASBOURG
  Marcel NOCK - ZUTZENDORF
  Antoine STAMPFLER - WAHLHEIM
  Jean-Marie STOECKEL - BOSSENDORF
  Daniel VIERLING - FESSENHEIM le BAS
  Raymond BITSCH - Achenheim

  Initiatives jeunes


  Raphaël LAVIGNE - KRAUTERGERSHEIM

  Associations


  Groupement de Théâtre du Rhin - MULHOUSE
  D’Rhinwagges - STRASBOURG

  Communes

  HOLTZHEIM
  SELESTAT
  WATTWILLER

  Entreprises

  Restaurant "Le Troquet des Kneckes" - STRASBOURG
  Hypermarché "AUCHAN" - SCHWEIGHOUSE sur MODER
 • 2015

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2015

  Individuels

  Bernard ARNOLD - ROSENWILLER
  René DEIBER - PLOBSHEIM
  Sylvain MARCHAL - VENDENHEIM
  Gérard OBER - HOCHFELDEN
  François ROBERT - GOUGENHEIM
  Christian ROTH - HAGUENAU
  Roger ROTH - BISCHWILLER
  François SCHAEFFER - SAVERNE
  Brigitte SCHUSTER - STRASBOURG

  Initiatives jeunes

  Jérémy HENCHES - STRASBOURG
  Famille Laurent LUTZ - OBERSCHAEFFOLSHEIM

  Associations

  IMPROGLIO (théâtre d’improvisation) - SOULTZ sous FORÊTS
  U.I.A. Union Internationale des Alsaciens - COLMAR

  Communes

  BUSCHWILLER
  TRUCHTERSHEIM
  WOLXHEIM

  Entreprises

  France Bleu Elsàss - STRASBOURG
  Restaurant "Bürestubel“ - PFULGRIESHEIM
 • 2014

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2014

  Individuels

  Hubert DIEBOLD - GEBOLSHEIM-WITTERSHEIM
  Olive GROSHENNY - HABSHEIM
  Jean-Marie MAETZ - HOLTZHEIM
  Jacqueline MODER - ERSTEIN
  Emile NARTZ - DAMBACH la VILLE
  Isabelle PANTIC – GUILLET - STRASBOURG
  Christophe RIEFFEL – ROYER - SCHILTIGHEIM
  Famille Denis SCHNEIDER - MERXHEIM
  André SCHOFFMANN - MUESPACH
  Rose WELKER - THANN

  Initiatives jeunes

  Les enfants des écoles de - SEEBACH

  Associations

  Groupe Culturel « ‘s Gedächtniss » - OBERHOFFEN sur MODER
  Radio Liberté - HAGUENAU
  Théâtre Alsacien - ACHENHEIM

  Communes

  BERGHEIM
  STUTZHEIM - OFFENHEIM

  Entreprises

  ALSACE 20
 • 2013

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2013
  Individuels  Daniel BITTMANN - GEISPOLSHEIM-GARE
  Andrée BLUM D 77933 LAHR
  Irène CHRISTINA - CERNAY
  Marie-Thérèse D’ARONCO - WITTELSHEIM
  Marguerite DENIS - THANN
  Christiane FRIEDRICH - DAMBACH la VILLE
  Christian FUGER - FRIEDOLSHEIM
  Christiane HIRLEMANN - KOETZINGUE
  Brigitte et André KARM - FROENINGEN
  Marie KIRMANN - BISCHOFFSHEIM
  Jean-Pierre MARTIN - WILLER sur THUR
  Astrid RUFF - STRABOURG
  Elvis STENGEL - VIBERSVILLER
  Christiane WERNERT - BETSCHDORF
  Dominique WICKER - GOUGENHEIM

  Initiatives jeunes

  La Troupe des jeunes des Joyeux Vignerons - WOLXHEIM
  Les Hopla Guys - AMMERSCHWIHR

  Associations

  La chorale « de Kohlebrennerchor » - LEMBACH
  L’ensemble « d’Winnmucke » - LAMPERTSLOCH
  Le Groupe Folklorique « Columbaria » - COLMAR
  Le Théâtre Alsacien - GUEBWILLER

  Communes

  BERSTETT
  SOULTZMATT

  Entreprises

  Les Panificateurs Réunis - ECKBOLSHEIM
  L’Association des Fermes Auberges du - HAUT-RHIN
 • 2012

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2012
  Individuels


  André et Jacqueline BAUMERT - ESCHENTZWILLER
  Gilbert BIRG - SAINT-HIPPOLYTE
  Marie-Hélène BITSCH - RODEREN
  Bernadette DELAUNAY - STUTZHEIM – OFFENHEIM
  Pascal FRANCK - BUHL
  Gérard HEINRICH - KINTZHEIM
  Patrick HUBER - KINGERSHEIM
  Michèle LEONIDOPOULOS KIFISSA – ATHENES (Grèce)
  José MONTANARI - REICHSTETT
  Gabrielle MOSBACH - HOCHFELDEN
  Raymond NEFF - MUSSIG
  Jeannette SCHICKEL - ESCHBACH au VAL
  Jean-Pierre SCHLAGDENHAUFEN - SOUFFELWEYERSHEIM
  Gérard STAEDEL - OSTWALD
  François TSCHUPP - SIERENTZ
  Ernest WENDLING - ODRATZHEIM

  Initiatives jeunes

  Théâtre Alsacien „Evasion“ - MIETESHEIM
  Serge RIEGER - SURBOURG
  N.L.A. Nicole RIEDINGER - GRASSENDORF
  E.M.F.H. Myriam GASSER - FELDBACH

  Associations

  Association Théâtrale - WINGEN
  L.W.K. Patrick FREPPEL - ZILLISHEIM

  Communes

  PFAFFENHOFFEN
  KAYSERSBERG

  Entreprises

  Bibliothèque alsatique Crédit Mutuel - STRASBOURG
  Brasserie Météor - HOCHFELDEN
  Radio Dreyeckland - MULHOUSE

  Goldschwälmele

  Bernard DECK - STRASBOURG
  François SCHAFFNER - STRASBOURG
 • 2011

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2011
  Individuels


  Patricia ANDRES - SAUSHEIM
  Joseph BRUNSTEIN - CHATENOIS
  Marie-Claire BURGER-LINDER - HOFRANKENHEIM
  Marguerite COLOMB - PFASTATT
  Claudine ECKER - GAMBSHEIM
  Henri FRITSCH - ALTKIRCH
  Marie-Thérèse GERRER - ASPACH le BAS
  Patricia GOETZ - BOUXWILLER
  Charles GOETZMANN - WALDOLWISHEIM
  Jean-Louis HABECKER - MUESPACH le HAUT
  Françoise HENGY - BARTENHEIM
  Patrick HERTZOG - SELESTAT
  André MALNATI - DIDENHEIM
  Daniel MAHLER - BISCHHEIM
  Friedel MATTY - WOLSKIRCHEN
  Alphonse MEYER - LA WANTZENAU
  Jean-Christophe MEYER - SAINT-LOUIS
  Joseph MEYER - KINTZHEIM
  Albert NOUATI - WESTHOFFEN
  Jeannine PAULY - WESTHOUSE
  Alfred PERRAUT - HINDISHEIM
  Philippe RITTER - LAMPERTHEIM
  Emmy ROTH - REISCHHOFFEN
  Monique WALTER - DUTTLENHEIM
  Maurice WINTZ - DURNINGEN
  Jean-Paul ZIMMER - GAMBSHEIM

  Initiatives jeunes

  Le spectacle « Les Mystères de la Cathédrale » - STRASBOURG
  La Communauté des Communes - NIEDERBRONN

  Associations

  La Maison Rurale de l'Outre-Forêt - KUTZENHAUSEN
  Bibliothèque Municipale - BETSCHDORF
  Les Amis de Henri Loux - STRASBOURG
  NatuRhéna - RIEDISHEIM

  Communes

  MULHOUSE
  SCHWEIGHOUSE sur MODER

  Entreprises

  Brasserie « La Licorne » - SAVERNE
  La fédération des bouchers charcutiers - HOLTZHEIM
 • 2010

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2010
  Jùnge Friehjohrsschwälmele


  Jonathan GERWIG - BETSCHDORF
  Mathieu JUNDT-WURTZ - ECKWERSHEIM
  Denis STEFFEN - MERTZWILLER

  Individuels

  Liliane BERTOLINI - COLMAR
  Marie-Françoise DEIBER - ASPACH le BAS
  Jean-Jacques DUTT - SCHWINDRATZHEIM
  René ECKERT - BISCHWILLER
  Jean-Jacques GAEBELE - METZERAL
  Paul GROSSHANS - SELESTAT
  Gérard GSCHWIND - ROPPENTZWILLER
  Marlène HERCHER - ROSSFELD
  Famille Jean-Pierre HOSSANN - ACHENHEIM
  Fernand HUBSCHER - BISCHOFFSHEIM
  Claudine KIENLE - BERRWILLER
  Bernard KIENTZ - ESCHAU
  Danielle KNAB - HOCHFELDEN
  Bernard KOLB - STRASBOURG
  Danièle KRUTH - ECKBOLSHEIM
  Raymond MEYER - KINTZHEIM
  Jean-Marc MOTSCH - SOUFFLENHEIM
  Marie-France RICHTER - ESCHAU
  Louis ROESCH - INGERSHEIM
  Suzanne SCARCHILI - GUEWENHEIM
  André SCHOEPFER - RIESPACH
  Christiane SIMON - MULHOUSE
  Raymond STROH - KILSTETT
  Micheline WAGNER - BERGHEIM
  Jean-Pierre WERLY - CERNAY

  Initiatives jeunes

  Les Amis de Nepomuck - MEYENHEIM
  Troupe des jeunes du T.A.S. - SAVERNE
  Les petits chanteurs de l’école primaire - MALMERSPACH

  Associations

  Théâtre Alsacien - HELFRANTZKIRCH
  Orchestre « Roger Halm » - HUNSPACH

  Communes

  HABSHEIM
  SOULTZ sous FORETS

  Entreprises

  FLHOREAL - SAINTE CROIX en PLAINE
  MADE in ALSACE - URMATT

  Goldschwälmele

  Théâtre Alsacien - MULHOUSE
 • 2009

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2009
  Individuels


  Lucien ADAM - HOCHFELDEN
  Charles BIXEL - WITTENHEIM
  Henri DECKER - MULHAUSEN
  Raymond DUVAL - ERSTEIN
  François EPP - DAMBACH la VILLE
  Elisabeth FLENNER - SAUSHEIM
  Alain FINCK - LAMPERTSLOCH
  Anne-Marie HAEFFNER - DOSSENHEIM sur ZINSEL
  Jean-Jacques HAESSIG - STRASBOURG
  Miriam HECKMANN - DAHLENHEIM
  Julien HENNI - STRASBOURG
  Fanny HOMMEL - GAMBSHEIM
  Rose KIRY - WITTENHEIM
  Joseph KURTZ - HAGUENAU
  Pierre LUTTMANN - FESSENHEIM le BAS
  Pascale LUX - HAGUENAU
  Paul MEYER - LIPSHEIM
  Raphaël MICHEL - KINTZHEIM
  René NEFF - PFASTATT
  Véronique OBRINGER - HANSCHUHEIM
  Patricia SCHILLINGER - HEGENHEIM
  François STIRNEMANN - MULHOUSE
  Sylvie TROXLER - STRASBOURG
  Charles VETTER - THANN
  Roland ZELLER - PFASTATT

  Initiatives jeunes

  Alsace Tradition et Modernité - BERWILLER
  Groupe de Théâtre des jeunes - SCHERWILLER
  Sébastien LEHRER - OFFENDORF
  ‘s Rose Heckel - ROSENWILLER

  Associations

  Herbschtwind - STRASBOURG
  Cercle Théâtral de la Vallée de Hausgauen-Hundsbach - HAUSGAUEN

  Communes

  KOETZINGUE
  PFULGRIESHEIM

  Entreprises

  Ferme Auberge du Ried - LUTTERBACH
  Château du Haut-Koenigsbourg - ORSCHWILLER

  Goldschwälmele

  René EGLES - PFULGRIESHEIM
  Théâtre Alsacien - STRASBOURG
  Théâtre Alsacien - COLMAR
 • 2008

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2008
  Individuels


  Pierre BERTAUT - MULBACH sur BRUCHE
  Josette BURGSTAHLER - KERTZFELD
  Antoine CHRISTMANN - GUNDERSHOFFEN
  Yvette COURTOIS - CERNAY
  David HALARD - MULHOUSE
  Bernard HERLIN - HEGENHEIM
  Daniel HOELTZEL - HOHWILLER
  Christine JUND - GUNDERSHOFFEN
  Régis LACOMBE - SELESTAT
  Irène LEDERLE - CHATENOIS
  David MALAS - MULHOUSE
  Charlotte MARCHAL - SCHILTIGHEIM
  Caroline MUNCH - ROPPENTZWILLER
  Anthony NEUHARDT - KUHLENDORF
  André NISSLE - KINGERSHEIM
  Jean-Marie PEXOTO - BISCHOFFSHEIM
  Sœur Esther SCHMUTZ - INGWILLER
  Jean-Paul SCHWEBEL - SAINT-AMARIN
  Gérard SCHWOB - HABSHEIM
  Jonathan STOEFFLER - BETSCHBORF
  Paul SUTTER - MORSCHWILLER le BAS
  Ursula WAHL - SELTZ
  Jean-Paul WALTHER - BERSTETT
  Bernard WEINHARD - MUNCHHOUSE
  Claude WEHRLE - MULHOUSE
  Gérard WELCHLIN - COLMAR

  Initiatives jeunes

  D’ Schlettstadter Sterickle - SELESTAT
  Foyer Club St Léon
  Ecole du Nordfeld

  Associations

  Les Joyeux Vignerons de Wolxheim (Cabaret)
  Elsasser Buhn Gambsheim (Théâtre)

  Communes

  INGWILLER
  LEYMEN

  Entreprises

  Fédération des Patrons-Boulangers du Bas-Rhin
  GERLING fenêtres - BITSCHHOFFEN
  I.F.M.O. - ILLKICH-GRAFFENSTADEN
 • 2007

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2007
  Individuels


  Anny ARON - DOSSENHEIM sur ZINSEL
  Christian BAUER - LA PETITE PIERRE
  Paul BIRCKEL - HATTEN
  Georges BRONNENKANT - SOUFFELWEYERSHEIM
  Annette DAVID - SCHERWILLER
  Joseph DECK - MERTZWILLER
  Armand GEBER - MARMOUTIER
  Jean-Jacques GROSZ - THANN
  Maryline HEILIG - SOUFFELWEYERSHEIM
  Jean HURSTEL - STRASBOURG
  Gérard KENTZINGER - PFASTATT
  Albert LORENTZ - STUTZHEIM-OFFENHEIM
  Francine MEYER - BOLLWILLER
  Jean-Luc OLLAND - SELTZ
  Jacques PINEDA - SIERENTZ
  Emile RAPP - SELESTAT
  Serge RICKLING - GUNDERSHOFFEN
  Michèle SCHILLINGER - HOLTZWIHR
  Joseph SCHMITT - REININGUE
  Bernadette SCHWACH - RIBEAUVILLE
  Juliette URBAN - VOLGELSHEIM
  Freddy VOGLER - HUNDSBACH
  André WICKER - HOCHFELDEN
  Maurice WINGERT - BARR
  Edgar ZEIDLER - HUNDSBACH

  Initiatives jeunes

  Association Kinderlàterne - OBERNAI
  Kindertheàther Lerchenberg - PFASTATT
  ‘s Elsasser ABC - OTTROTT
  Troupe des jeunes - OFFENDORF

  Associations

  Ensemble Alsacien de Kingersheim - DIDENHEIM
  Les Alsaciens d’Anjou 49 ANGERS
  Théâtre Alsacien Blaesheim - INNENHEIM

  Communes

  GUNSBACH
  VENDENHEIM

  Entreprises

  Cafés SATI - STRASBOURG
  CORA - MUNDOLSHEIM
  MICROSOFT France
 • 2006

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2006
  Individuels


  Hubert BIGOT - ROESCHWOOG
  Lucien BROGLIN - HABSHEIM
  Gilbert ERHOLD - BETSCHDORF/REIMERSWILLER
  Nelly FENART - HAGUENAU
  Jean-Marc FRITSCH - WAHLBACH
  Walter GEYER - DOSSENHEIM sur ZINSEL
  François GUEMGUEM - MULHOUSE
  Viviane et Roland HUSSER - GUEBERSCHWIHR
  Marilène INGILDSEN - OSTHOUSE
  Alphonse JENNY - KINTZHEIM
  Philippe JUNGER - STRASBOURG
  Guy LAFUENTE - TRUCHTERSHEIM
  Claire Paulette LICHTLE - ROUFFACH
  Heinz MARTIN - LEYMEN
  Marlène METZINGER - BETSCHDORF
  Iris PETOELLO - HABSHEIM
  Yvonne PFRIMMER - ECKWERSHEIM
  Irène POIROT - OBERSCHAEFFOLSHEIM
  Fabienne PORTE - BOERSCH
  Jean-Paul SCHEIBEL - THANN
  Dominique SCHMIDT - GUNDERSHOFFEN
  Astride SCHMITT - REIMERSWILLER
  Henri SCHUMACHER - SAUSHEIM
  Daniel STEINER - GUNSTETT
  Louis ZIMMERMANN - PETERSBACH

  Initiatives jeunes

  Section audiovisuelle MJC - HOERDT
  Schlosstheàter - DORLISHEIM
  Classe IDD - BISCHWILLER
  MJC - BLODELSHEIM

  Associations

  Fédération MJC Bas-Rhin - GEISPOLSHEIM
  Groupe folklorique Pays de Hanau - BOUXWILLER
  Groupe musical des retraités ES et GDS - SCHILTIGHEIM
  ‘s PASSIONSSPIEL - ACHENHEIM

  Communes

  RIXHEIM
  ROSHEIM

  Entreprises

  Alsace Qualité - SCHILTIGHEIM
 • 2005

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2005
  Individuels


  Jean-Pierre ACKER - RAEDERSDORF
  Henri BITSCH - BURNHAUPT le HAUT
  Lydie CHARTON - MUNDOLSHEIM
  Richard EBERHARDT - TURCKHEIM
  Gérard FENNINGER - HAGUENAU
  Agnès FUCHS - WEITBRUCH
  Joseph GARNIER - THANN
  Alphonse GLOCK - SCHERWILLER
  Claude HAFFNER - SENTHEIM
  Bernard HEYM - ERSTEIN
  Jean-Paul HUMBERT - OSTWALD
  Robert HUMMEL - ZIMMERBACH
  Joël IRION - STRASBOURG
  François JUNCKER - LAUTENBACH
  Christian KETTERLIN - LIEBENSWILLER
  Remy MORGENTHALER - MUTZIG
  Joëlle MUNCH - HAUSGAUEN
  Armand PETER - STRASBOURG
  Mireille REISS - NIEDERBRONN les BAINS
  Norbert REPPEL - MUSSIG
  René SCHALLER - BERGHEIM
  Béatrice SOMMER - KINDWILLER
  Richard STROH - LA WANTZENAU
  Martine VOGLER - DANGOLSHEIM

  Initiatives jeunes

  Schwalmalanescht - WINCKEL
  SIVU - GRIESBACH au VAL

  Associations

  ECAAL - STRASBOURG
  Liederbrunne - MERTZWILLER
  Théâtre Alsacien Imbsheim - BOUXWILLER
  Théâtre Alsacien - RIBEAUVILLE

  Communes

  ROESCHWOOG
  SIERENTZ

  Entreprises

  Manon CENTLIVRE - EGUISHEIM
  Commerçants Artisans - NIEDERBRONN les BAINS
  Editions Landsberg Raymond Piela - KINDWILLER
 • 2004

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2004
  Individuels


  Brigitte ANTZ - HINDISHEIM
  Fancis ARMBRUSTER - BISCHOFFSHEIM
  Geneviève BURGY - ASPACH
  Claude DIRINGER - DESSENHEIM
  Marlène DUFLOT-SCHEHR - ERSTEIN
  Philippe ELSASS - ROSHEIM
  Hubert ERB - MARMOUTIER
  Joseph FENNINGER - HAGUENAU
  Annette FRIEH - ANDOLSHEIM
  Mylène HUBER - REICHSTETT
  Christophe HUCK - GOTTESHEIM
  Albert KUHN - MITTELHAUSBERGEN
  Marc KUSSMAUL - URBEIS
  Marcel LIEDERSHAUS - HAGUENAU
  Alison MATHIAS - BETSCHDORF
  Magali MULLER - NIEDERHASLACH
  Yves RUDIO - WEINBOURG
  Eveline SCHALLER - OBERBRONN
  Thierry SCHMITT - ESCHAU
  Richard SCHNEPP - GOERSDORF
  Eve STREISSEL - BETSCHDORF
  Christophe VOLTZ - MOLSHEIM
  Jean-Luc WALDVOGEL - NEUWILLER
  Bernard WITTMANN
  Jean-Marie WOEHRLING - STRASBOURG
  Patrick ZIEGLER - PFASTATT

  Initiatives jeunes

  Théâtre Alsacien / J.P. Schwebel - SAINT-AMARIN
  Théâtre de Rossfeld / J.L. Ringeisen - ROSSFELD
  Troupe Théâtrale Klein Theàter / C. Studer - KINTZHEIM

  Associations

  Revue Alsacienne de Littérature : A.Finck - STRASBOURG
  Waldstemme - SCHIRRHEIN

  Communes

  REICHSHOFFEN

  Entreprises

  Boucherie Charcuterie RAUCH - HAGUENAU
 • 2003

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2003
  Individuels


  Alphonse ANDRES - SOUFFELWEYERSHEIM
  Benoit BEHRA - RIMBACH près MASEVAUX
  Blandine BERBACH - UHLWILLER
  Raphaël BRAUN - BRINCKHEIM
  Philippe CHRIST - LINGOLSHEIM
  Monique DEIBER - ASPACH le BAS
  Marie-Josée DIEBOLD - WEYERSHEIM
  Paul EBLIN - CHATENOIS
  Jean-Marie FRIEDRICH - DAMBACH la VILLE
  Jacky GROTZINGER - MULHOUSE
  Isabelle GRUSSENMEYER - STRASBOURG
  Georges GULLY - LINTHAL
  Christiane et Willy KLEITZ - DOSSENHEIMM sur ZINSEL
  Pierre LOMMELE - STUTZHEIM-OFFENHEIM
  Annelise MARTIN - ALTKIRCH
  Marie-Jeanne MATHERN - DRUSENHEIM
  Daniel MAURER - BLODELSHEIM
  Louise MEY - MEYENHEIM
  Jean-Pierre RINGLER - ARTZENHEIM
  Henri ROSER - HORBOURG-WIHR
  Fabienne SCHARWATT - STOTZHEIM
  Martine SCHELL - LEMBACH
  Michèle SCHILLINGER - HOLTZWIHR
  Lucien SCHMITTHAUSLER - WEYERSHEIM
  Claude SPETZ - RODEREN
  Severine STOCKER - LEYMEN
  Freddy THALMANN - LAMPERTSLOCH
  Myriam WALZER - FOLGENSBOURG
  Marthe WEISS - PFASTATT

  Associations

  ABCM Zweisprachigkeit - SCHWEIGHOUSE sur MODER
  Kendertheater Marythe - MULHOUSE

  Communes

  BISCHWILLER
  INGERSHEIM

  Entreprises

  COOP Alsace - STRASBOURG
  Tempé - RIXHEIM
  Restaurant Mehlala - MULHOUSE
 • 2002

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2002
  Individuels

  Cécile ACKER - LA WANTZENAU
  Jean-Paul AHR - RIEDISHEIM
  Bernard BALLIET - SARRE-UNION
  Pierre BAUER - RODEREN
  Michel BENTZ - HORBOURG-WIHR
  Yves BISCH - SIERENTZ
  Marie-Hélène BITSCH - RODEREN
  Colette BOGNER - BREITENBACH
  Théo BREISACH - MATZENHEIM
  Jean-Jacques BRUNNER - MULHOUSE
  Christine BUNNER - BENNWIHR
  Danielle CREVENAT-WERNER - ECKWERSHEIM
  Léon DAUL - STRASBOURG
  Bernard DOERFLINGER - DUPPIGHEIM
  Léon DUPONT - MUNCHHAUSEN
  Ronald EULER - SARRE-UNION
  Jeanne FEIL - STRASBOURG
  Laurent FLUHR - RIXHEIM
  Henri FRITSCH - JETTINGEN
  Odile GEBHARTH - ROSHEIM
  Bernard GUNTZ - ROUFFACH
  Georges GUNTZ - EPFIG
  Christian HEIDENREICH - INNENHEIM
  Bernard HERRBACH - SELESTAT
  Olivier HOFFMANN - OHLUNGEN
  Jean HUBRECHT - SOULTZ sous FORETS
  Alfred JUNG - GEUDERTHEIM
  Bernard KELLER - ESCHBACH
  Brigitte KOEBEL - WITTELSHEIM
  Roger KRIEGER - OSTWALD
  Gérard LESER - COLMAR
  Jeanne LOESCH - STRASBOURG
  Raymond MATZEN - STRASBOURG
  Nathalie MULLER - REIPERTSWILLER
  Jacqueline NEFF - PFASTATT
  Jean-Hans PETER - HAGUENAU
  Jean-Luc RINGEISEN - ROSSFELD
  Jacques SCHLEEF - OHLUNGEN
  Gérard SCHMITT - MAISONSGOUTTE
  Joseph SCHMITTBIEL - STRASBOURG
  Annick SCHULLER - UNGERSHEIM
  Guy SCHULTZ - INGERSHEIM
  Pierre SPECKER - KAPPELEN
  Antoine THOMAS - STEINBOURG
  Jean-Jacques THUET - RIXHEIM
  Catherine VOLLMER - BARR
  Michel WACKENHEIM - STRASBOURG
  Conrad WINTER - STRASBOURG
  Jean-Philippe ZIEGLER - CLEEBOURG
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002