Friehjohrsschwälmele

Trophées des Schwälmele

Wàs ìsch dìss ? Présentation

e Friehjohr fer unseri Sproch récompense - avec les Trophées des Schwälmele - ceux qui s'engagent au quotidien pour la langue et la culture régionales d'Alsace et de Moselle. Ainsi, des individuels, des entreprises, des communes et des associations se voient remettre un prix à l’occasion de la cérémonie de remise des trophées organisée au mois de mars.

Wie ware d’Prissträjer ernannt ? Comment sont désignés les lauréats ?

Toute personne, structure ou commune qui s’investit au quotidien pour la langue régionale (alsacien, platt et welche) est susceptible d’être honorée, à la condition qu’elle n’ait jamais obtenu le prix. Les candidatures devront être soumises par un tiers au comité du Friehjohr. Ainsi, tout un chacun peut proposer une personne, structure ou commune qu’il estime méritante. Voici le formulaire à télécharger et à renvoyer à l’OLCA : Proposition de candidature aux Trophées des Schwälmele

 
 
 
 

Prissträjer

Lauréats

Marthe Fricker

Marthe Fricker

Individuels
Agnès Helmig

Agnès Helmig

Individuels
Yannick Oberrieder

Yannick Oberrieder

Individuels
Annette Philipp

Annette Philipp

Individuels
Benjamin Steinmann

Benjamin Steinmann

Individuels
Michèle Walspurger

Michèle Walspurger

Individuels
Alphonse Walter

Alphonse Walter

Individuels
Mariella Kieny

Mariella Kieny

Initiatives jeunes
Frédéric Schalk

Frédéric Schalk

Initiatives jeunes
Sylvie Reff et Barbara Stern

Sylvie Reff et Barbara Stern

Familles
Alexis, Michèle et Grégory Klein

Alexis, Michèle et Grégory Klein

Familles
Europa-Park

Europa-Park

Entreprises
Savonnerie alsacienne SCALA

Savonnerie alsacienne SCALA

Entreprises
TV Mosaïk Cristal

TV Mosaïk Cristal

Entreprises
Reichstett Jeunesse, Échange & Savoir

Reichstett Jeunesse, Échange & Savoir

Associations
Gundershoffen

Gundershoffen

Communes
La Wantzenau

La Wantzenau

Communes
Ville de Colmar

Ville de Colmar

Trophée d'honneur
 • Marthe Fricker
 • Agnès Helmig
 • Yannick Oberrieder
 • Annette Philipp
 • Benjamin Steinmann
 • Michèle Walspurger
 • Alphonse Walter
 • Mariella Kieny
 • Frédéric Schalk
 • Sylvie Reff et Barbara Stern
 • Alexis, Michèle et Grégory Klein
 • Europa-Park
 • Savonnerie alsacienne SCALA
 • TV Mosaïk Cristal
 • Reichstett Jeunesse, Échange & Savoir
 • Gundershoffen
 • La Wantzenau
 • Ville de Colmar
 • Marthe Fricker

  D’Marthe Fricker setzt sìch schùn johrelàng fer d’elsassische Sproch ùn Kültür in. Sie het ùnter ànderem Sandùnge ùff Elsassisch moderìert, ùffem Radiosander Radio Florival ìn Gaawiller. Äu ìn de Krüttdorscha-Àkàdemie vùn Barrwiller tuet se, àls vùm Sprochàmt üssgebìldti Animateurin, ùnseri Sproch witterschgann. Dër Verein, wie 2013 äu e Schwalmele bekùmme het, orgànisìert Elsassisch-Atelier fer d’Kìnder zwìsche 6 ùn 11. Àwwer d’Marthe Fricker ìsch äu mìt Erwàchsene àktiv, eb’s fer àn Verànstàltùnge vùm Frìehjohr fer ùnseri Sproch mìtzemàche, odder mìt de Tànzgrùpp Echo du Bollenberg ìn Orschwihr. Sie het sogàr e Lìed ùff Elsassisch gschrìwwe!
 • Agnès Helmig

  D’Agnès Helmig het sogàr e Buech ùff Elsassisch salwer veréffentlicht. Ùnterem Titel Ùnseri Kìrischfeschter zallemols làdt dìs Buech in, sìch ìns Themà vùn de religiöse Feschter ze vertìefe. 2021 het d’Stàdt Bruemth e Dìchterwaj ingewéiht, wo mr Gedìchter ùn Texte vùm Làndskìnd Gustave Stoskopf entdecke kànn. Ùn d’frànzeesch Version het mr äu de Agnès Helmig ze verdànke, wie sìch fréiwìlli mìt de Ìwwersetzùng vùn denne scheene ùn mànichmol sàftiche Texte bschaffticht het.
 • Yannick Oberrieder

  Mìtem Yannick Oberrieder het s Elsassische ìn de Schuel Vorràng! Àls Lehrer ìn zweisprochiche Klàsse schàfft er ìn ùnsere Sproch ìmmer e bsùnderer Plàtz: D’Schìeler lehre Gedìchter ùn Lìeder, màche sìch mìt de Gràfie ORTHAL vertröit ùn ìwwersetze sogàr Kìnderbìecher ìns Elsassische, wie se denoh mìt Bìlder online stelle! Ìnsgsàmt wùrd s Elsassische wennigschtens ànderthàlb Stùnd ìn de Wùch stüdìert. Er ìsch äu fer sini Kollege do, wie ìn ìhre Schìeler ùnsri Sproch bibrìnge welle ùn defìr Hìlf ùn Ressource brüche. 2019 het er sìch ùm de Holderith-Wettbewarb beworwe ùn het defìr e kleini Szen ùff Elsassisch, Jàgd uf d’r Labkuachamannala, gschrìwwe ùn ìnszenìert.
 • Annette Philipp

  D’Annette Philipp het nìt plàtt, wànn’s heisst, sìch fers Plàtte ze ààgàschìere! Dìe gebìrtiche Fuerbochere (üss Forbàch ìn Mosellothrìnge) het verschìedeni Texte ùn Bìecher ùff Plàtt ùn Frànzeesch gschrìwwe ùn veréffentlicht, so wie Ombres bleues odder Tobi s kleene Rehkind.
 • Benjamin Steinmann

  Mìt ùnsere Sproch màcht de Benjamin Steinmann ken Àffetheàter... àwwer Kines! Àls Regisseur het er e pààr Filme ùff Elsassisch ìns Lawe geruefe, wie mìtem zweite Waltkrìej verbùnde sìnn. De Film In Memoriam, wo er e Gschìcht ìwwer d’Zwàngsingezöjene ìnszenìert ùn verzehlt, wùrd ìwwers gànze Landel ùn sogàr ìm Üsslànd vorgfìehrt. Er schàfft dàto ìwwer e ànderer Film, wie s Elsassische ùn s Plàtte ìn de Vordergrùnd brìnge sell. Àls pädàgogischer Stoff wùrd mr ne ìn de College ùn ìn de Lycée kénne benùtze, fer d’Jùnge fer d’regionàle Sproch empfanglich ze màche.
 • Michèle Walspurger

  Ìn Schlettstàdt ìsch de Verànstàltùngssààl vùn de Tànzmàtte ùnùmgangli. Ùn bi de Verànstàltùnge ìn de Tànzmàtte ìm Ràhme vùm Frìehjohr fer ùnseri Sproch kànn mr d’Michèle Walspurger äu nìt verfahle. Üsserdam ìsch se Präsidantin vùm Verein Les Stumbas de la Scherr ìn Scherwiller gewann ùn sie het 3 Johr làng e jùngi Elsassere ùnterstìtzt, fer àss se àm Sìngwettbewarb d’Stìmme mìtmàche kànn.
 • Alphonse Walter

  Mìtem Alphonse Walter het mr do e rìchticher Theàtermensch! Àls Ìnszenìerer ùn Schäuspìeler ìsch er ìm Lothrìnger Theàter àrich àktiv. Zìtter ìwwer 40 Johr tuet er äu Theàterstìck ùff Plàtt ànpàsse. Sin gànzes Lawe het de Alphonse Walter ìm Lothrìnger Plàtt gewìdmet ùn àls wittersch schàfft er mìt Harz ùn Hànd fer sini Sproch!
 • Mariella Kieny

  Mìtem Sprochàmt ùn àndere Strüktüre tuet d’Mariella Kieny e Priss zuer Erìnnerùng àn de Jean-Marc Kieny, ehmolicher Präsidant vùn de Etoiles d’Alsace, ùff d’Bein stelle. Zìel devùn ìsch, d’lokàle Prodükte vùn ùnserem Landel wìdder néi ze koche. D’Schìeler krìeje e Korb vùn bstìmmte Prodükte ùnter de Mark Savourez l’Alsace Produit du Terroir, Bio odder IGP ùn mìen e Gerìcht drüss entwarfe ùn ùff de Marik brìnge. D’Schìeler kìmmere se sìch äu ùm d’Win, wie zuem Menü pàsse, ùn äu de Tìsch wùrd vùn ìhne mìt Blueme verzìert. D’elsassische Sproch ùn Kültür brìnge se äu zer Galtùng, mìteme Amuse-bouche ìwwers Themà „s néi gekochte Elsàss“.
 • Frédéric Schalk

  Ìn de Stàdt Dàmbàch heert mr oft gfìtzti Müsik, ùn bsùndersch ìm College vùm Barnstein. Do ewwe ìsch de Frédéric Schalk Müsiklehrer ùn gìbt ìn de Jùnge sini Lideschàft fer d’Müsik ùn d’elsassische Sproch wittersch. Vor kùrzem het er sogàr mìt sine Schìeler e Video-Clip vùm berìehmte Lìed Cup Song ìn de elsassische Version gedrahjt ùn vorgstellt. Ùnseri Sproch kénne äu d’Jùnge mìt de Müsik vùn hitt ernéiere.
 • Sylvie Reff et Barbara Stern

  D’Sylvie Reff het fàscht àlli Prisse gewonne, wie’s ìm Elàss gìbt: goldeni Brattschtall, Großer Priss vùm Salon vùn Colmer, André-Weckmann-Priss vùm Festival Sùmmerlìed... Gràd noch dìs Schwalmele het ìn dëre berìehmte Lìedermàchere gfahlt! Zìtter 1967 komponìert ùn sìngt se Lìeder ìn ìhrer Muetersproch, ìm Elsàss, ìn Frànkrich ùn äu ìm Üsslànd. Sie ìsch nìt nùmme ùff de Bühn ùffgetratte, àwwer äu ìn de Medie: Alsace Matin (1975 schùn) ùn ìn verschìedene Sandùnge vùn France 3. D’elsassische Dìchtùng het ìhre äu de scheene Dìchterwaj ze verdànke, wie mr ìwwerem Spàzìere ìn ìhrer Heimetstàdt Bìschwiller entdecke kànn. Mìtem Elsassische het d’Barbara Stern vìel ingepàckt! Sie schàfft, bsùndersch àls Ìwwersetzere, fer d’Sandùng Rùnd Ùm. Ùn sie sìngt äu ùff Elsassisch ùn het schùn d’Sylvie Reff ùn de Olivier Félix Hoffmann begleit. Ùn sie het s Buech S’Läwe ìsch schon widersch gschrìwwe ùn het àn Projakte wie Gedìchterstrüss ùn Friehjohrsappell mìtgemàcht. Sie gheert äu zü de Jury, wie d’Literàtürprisse vùm Festival Sùmmerlìed ìwwerreiche tuet.
 • Alexis, Michèle et Grégory Klein

  Bis Kleins ìsch d’Müsik e Fàmìliebetrib! Schùn emol mìtem Alexis, wie 1998 d’Dorfkàpall Dauedoerfer Lüser gegrìndt het. 2011 het er äu e Comédie musicale gschrìwwe, ùnterem Titel Freude, ìns Elsassische vùm Raymond Bitsch ìwwersetzt àls E scheeni Freid ùn 2012 losst er sìch 18 elsassischi Komponischte traffe, wovùn d’Warike vùn de Rhinwàgges interpretìert worre sìnn. Àwwer äu mìtem Grégory, erfàhrener Müsiker, wie s Elsàss ìn sine Pàrtitüre éfters erwähnt. Sini letschte Kreàtion brìngt ùns ùff de Bàschbarri mìt, mìt sine Legande ìme tëiflische Haxetànz. Ùn àm And mìt de Michèle, wie d’Àrweit vùn de Fàmìli ùffwarte tuet, wie se d’Warike vorstellt, odder àls Gschìchteerzehlere, wie se d’Texte ùff Elsassisch vorlast.
 • Europa-Park

  D’Verbìndùng zwìschem Elsàss ùn Europa-Park het sìch ìm Septamber 2021 noch feschter geknìpft, wie d’Pàrtnerschàft zwìschem Sprochàmt ùn em Fréizittpark offiziell worre ìsch. Mìtem Präsidant vùm Sprochàmt ùn verschìedene Gewählte het Europa-Park d’Charta « Mon Entreprise dit JA! » ùnterschrìwwe. Schùn zwei Bander vùm erfolgriche Kìnderbuech Màdàm Freudenreich sìnn jetzt ùff Elsassisch vorhànde ùn e Elsasser-Doe ìsch ìm Park orgànisìert worre, wie d’elsassische Kültür ìm Vordergrùnd gstànde ìsch, bsùndersch dùrich e großiShow mìt de Finàlischte vùm Sìngwettbewarb d’Stìmme.
 • Savonnerie alsacienne SCALA

  70% vùn de feschte Seife enthàlte Bio-Pflànze-Eel, wie lokàl prodüzìert ware, ùn sie ware ìn Colmer verpàckt. Üsserdam tuet de Marc Glasser e Johr schùn Litt lehre, wie mr Seif harstellt, ùn dìs ùff Elsassisch! E Fàltblàtt, wie d’Prodükte ùff Elsassisch vorstelle sell, wùrd äu entwìckelt ùn e Schìld üss Ise fer de Betrib wùrd gràd gschmìddt. Ùn wànn mr Seife zuem Schanke käuft, krìejt jedes Packel e elsassischer Stampfel.
 • TV Mosaïk Cristal

  D’TV Mosaïk Cristal ìsch e lokaler Télé-Sander, wie ìn de Gejed vùn Bitsch ùn Sààrgemìnn sande tuet. Ùffem Progràmm steht e Sandùng gànz ùff Plàtt, fer àss d’Züschäuer Télé äu ìn ìhrer Muetersproch lueje kénne. Äu ze erwähne, àss sìch de Francis Hoffmann schùn ewich fers Plàtte insetzt: Er het ùnter ànderem e Film ùnterem Titel Sur les pas du francique gedrahjt.
 • Reichstett Jeunesse, Échange & Savoir

  D’Carine Wenceslas leit Ànimàtione fer d’Kìnder zwìsche 6 ùn 11, wo se sìch mìt de elsassische Tràditione ùn Sproch vertröit màche. Sie kànn debi ùff de Bar Seppele ùn de Storich Astrid zehle, wie sìch àls gueti Halfer erwise. Ùn es wùrd do gsùnge, gebaschelt (Wihnàchtsorààsche, Mannele-Zìere,...); Marle ware verzehlt ùn Wérter gelehrt. S Elsassische ìsch do ke làngwiliches Ùnterrìchtsfàch, àwwer e Mìttel, fer gfìtzti Sàche ze entdecke!
 • Gundershoffen

  D’Gemein Gùnderschhoffe ùn ìhrer Maire, de Victor Vogt, sìnn jedesmol bi de erschte, wànn’s heißt, ünsri Sproch ze férdere! Jedi Infàhrt ìns Dorf ùn ìn d’verschìedene Dorfteiler het e zweisprochiches Schìld ùn s Elsassische ìsch genäu so groß ùn so scheen gschrìwwe wie s Frànzeesche! Àllerdìngs tuet mr ìn Gùnderschhoffe nìt nùmme kommünizìere, àwwer mr hàndelt konkret, fer d’Loej vùn de Sproch ze verbessere. Ìn dam Sìnn ìsch jetzt s Projakt, fer e Kìnderkrìpp gànz ùff Elsassisch ùffzemàche, ìm Gàng.
 • La Wantzenau

  Ìn de Wànzenäu ààgàschìert sìch d’Maire, d’Michèle Kannengieser, fer d’elsassische Sproch ùn Kültür. Verschìedeni Projakte ware dàte entwùrfe fer e Mediathek ùn äu e Kìnderkrìpp. Gràd wie bim Tùrismùsàmt Stroßbùrri, wovùn d’Michèle Kannengieser d’ehmolich Präsidantin ìsch, welle d‘Wànzenäuer äu s Elsassische sìchtbàrer màche. Ìm Gemeineblàtt Wantz Zoom ware ùnsri Sproch ùn Kültür dùrich verschìedeni Àrtikel, Spìeler ùn Gedìchtle zer Galtùng gebrocht.
 • Ville de Colmar

  Dìs Johr ware d’Inwéihùngsfeschtlichkeite vùm Frìehjohr fer ùnseri Sproch ìn de scheene Stàdt Colmer empfànge. Dìs ìsch e feschter Bewis vùm Insàtz vùn de Colmerer Gewählte fer d’elsassische Sproch ùn Kültür. Àwwer nìt de einziche! Es sìnn tàtsachli e pààr Projakte, wie ìn Pàrtnerschàft mìtem Sprochàmt ùffgeböie ware. S Zìel devùn ìsch nàtirli, d’Sproch ìm Tùrismùs ùn ìm éffentliche Bereich sìchtbàrer ze màche.
 • Marthe Fricker
 • Agnès Helmig
 • Yannick Oberrieder
 • Annette Philipp
 • Benjamin Steinmann
 • Michèle Walspurger
 • Alphonse Walter
 • Mariella Kieny
 • Frédéric Schalk
 • Sylvie Reff et Barbara Stern
 • Alexis, Michèle et Grégory Klein
 • Europa-Park
 • Savonnerie alsacienne SCALA
 • TV Mosaïk Cristal
 • Reichstett Jeunesse, Échange & Savoir
 • Gundershoffen
 • La Wantzenau
 • Ville de Colmar

Prissträjer vùn de vergàngene Johre

Lauréats des années précédentes

2020-2021

2020-2021

2019

2019

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2005

2005

2004

2004

2003

2003

2002

2002

 • 2020-2021
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2020-2021

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2020


  Individuels

  Michel BIRGEL
  Mathias HECKLEN-OBERNESSER
  Patrick HELL
  Gilbert MARECHAL
  Agnès LOHR
  Véronique UEBERSCHLAG et Fabienne RICHARD
  Régine WILLHELM

  Initiatives jeunes

  Charlotte VIX
  Julien RIEHL

  Entreprises

  Leclerc Hirsingue
  Schroll sas

  Associations

  Alsace Destination Tourisme
  BAAL NOVO (Theater Eurodistrict)

  Communes

  Communauté de communes de la VALEE DE MUNSTER
  BOUZONVILLE
  SCHIRHHEIN

  Trophée d'honneur

  Ville de Brumath
 • 2019

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2019


  Individuels

  Danièle PFISTER
  Nathan KAUFMANN
  Chantal FRANTZ
  Martine GILGERT
  Hervé ATAMANIUK
  Adrien FERNIQUE
  Pascale ERHART
  Julien LAFARGE
  Lucie SIBLER

  Associations

  Troupe de la Vallée Noble – théâtre alsacien de SOULTZMATT
  Ecole de Cabaret Satirique Cactus
  Dankfàwrìk de MULHOUSE

  Communes

  FRELAND
  BRUMATH

  Entreprise

  Beyer Assurances
  Traiteur Schneider

  Trophée d'honneur

  Ville de Strasbourg
 • 2018

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2018


  Individuels

  Jean-Louis GOETZ - MUSSIG
  Alain KERMANN - RAHLING
  Thierry KRANZER - NIEDERMORSCHWIHR
  Mireille LIBMANN - KINGERSHEIM
  Aline MARTIN - STRASBOURG
  Frédéric RIES - SELESTAT
  Gérard WUNDERLE - MULHOUSE

  Initiatives jeunes

  Céline GASSER-JAMET - ILLFURTH
  Brice HARTMANN

  Associations

  Section Jeunes du Théâtre Alsacien de REICHSHOFFEN-NEHWILLER
  Les Amis du Musée de la moto de BANTZENHEIM

  Communes

  SAINT-LOUIS AGGLOMERATION
  GORBACH
  GEISPOLSHEIM
  MULHOUSE

  Entreprise

  Shredt-it - MUNDOLSHEIM
 • 2017

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2017


  Individuels

  Gérard KOEHL
  Tania SCHWARTZ
  Jo NOUSSE - Sierck-les-Bains
  Monique RUDOLF
  Sébastien JUNG
  Richard NEFF

  Initiatives jeunes

  Sabrina KNORR
  Joris HEMMERT

  Association

  Association du Platt et Culture Locale de Sarreguemines et environs - Bernadette NICKLAUS et Marcel HALB
  Organisation Populaire des Activités de Loisirs (OPAL 67) - Pierre BOESCH
  Gau un Griis - Jean-Louis KIEFFER

  Communes

  Mickaël WEBER - Woelfling-lès-Sarreguemines
  François SCHAEFFER - Saverne
  Jean-Claude SCHIELIN - Waldighoffen

  Entreprises

  Restaurant au Rendez-Vous
  Joël Irion pour la Police Nationale

  Prix "spécial"

  Céleste LETT - Sarreguemines
 • 2016

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2016

  Individuels

  Etienne ADLOFF - DAMBACH la VILLE
  Chantal BURR - SIEWILLER
  Astrid BUTTUNG & Pierre-Paul LATUNER - BITSCHWILLER les THANN
  Marianne HAAS-HECKEL - SARREGUEMINES
  Francis JAEGLER - SELESTAT
  Albert MARCOT - SCHERWILLER
  André MULLER - STRASBOURG
  Marcel NOCK - ZUTZENDORF
  Antoine STAMPFLER - WAHLHEIM
  Jean-Marie STOECKEL - BOSSENDORF
  Daniel VIERLING - FESSENHEIM le BAS
  Raymond BITSCH - Achenheim

  Initiatives jeunes


  Raphaël LAVIGNE - KRAUTERGERSHEIM

  Associations


  Groupement de Théâtre du Rhin - MULHOUSE
  D’Rhinwagges - STRASBOURG

  Communes

  HOLTZHEIM
  SELESTAT
  WATTWILLER

  Entreprises

  Restaurant "Le Troquet des Kneckes" - STRASBOURG
  Hypermarché "AUCHAN" - SCHWEIGHOUSE sur MODER
 • 2015

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2015

  Individuels

  Bernard ARNOLD - ROSENWILLER
  René DEIBER - PLOBSHEIM
  Sylvain MARCHAL - VENDENHEIM
  Gérard OBER - HOCHFELDEN
  François ROBERT - GOUGENHEIM
  Christian ROTH - HAGUENAU
  Roger ROTH - BISCHWILLER
  François SCHAEFFER - SAVERNE
  Brigitte SCHUSTER - STRASBOURG

  Initiatives jeunes

  Jérémy HENCHES - STRASBOURG
  Famille Laurent LUTZ - OBERSCHAEFFOLSHEIM

  Associations

  IMPROGLIO (théâtre d’improvisation) - SOULTZ sous FORÊTS
  U.I.A. Union Internationale des Alsaciens - COLMAR

  Communes

  BUSCHWILLER
  TRUCHTERSHEIM
  WOLXHEIM

  Entreprises

  France Bleu Elsàss - STRASBOURG
  Restaurant "Bürestubel“ - PFULGRIESHEIM
 • 2014

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2014

  Individuels

  Hubert DIEBOLD - GEBOLSHEIM-WITTERSHEIM
  Olive GROSHENNY - HABSHEIM
  Jean-Marie MAETZ - HOLTZHEIM
  Jacqueline MODER - ERSTEIN
  Emile NARTZ - DAMBACH la VILLE
  Isabelle PANTIC – GUILLET - STRASBOURG
  Christophe RIEFFEL – ROYER - SCHILTIGHEIM
  Famille Denis SCHNEIDER - MERXHEIM
  André SCHOFFMANN - MUESPACH
  Rose WELKER - THANN

  Initiatives jeunes

  Les enfants des écoles de - SEEBACH

  Associations

  Groupe Culturel « ‘s Gedächtniss » - OBERHOFFEN sur MODER
  Radio Liberté - HAGUENAU
  Théâtre Alsacien - ACHENHEIM

  Communes

  BERGHEIM
  STUTZHEIM - OFFENHEIM

  Entreprises

  ALSACE 20
 • 2013

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2013
  Individuels  Daniel BITTMANN - GEISPOLSHEIM-GARE
  Andrée BLUM D 77933 LAHR
  Irène CHRISTINA - CERNAY
  Marie-Thérèse D’ARONCO - WITTELSHEIM
  Marguerite DENIS - THANN
  Christiane FRIEDRICH - DAMBACH la VILLE
  Christian FUGER - FRIEDOLSHEIM
  Christiane HIRLEMANN - KOETZINGUE
  Brigitte et André KARM - FROENINGEN
  Marie KIRMANN - BISCHOFFSHEIM
  Jean-Pierre MARTIN - WILLER sur THUR
  Astrid RUFF - STRABOURG
  Elvis STENGEL - VIBERSVILLER
  Christiane WERNERT - BETSCHDORF
  Dominique WICKER - GOUGENHEIM

  Initiatives jeunes

  La Troupe des jeunes des Joyeux Vignerons - WOLXHEIM
  Les Hopla Guys - AMMERSCHWIHR

  Associations

  La chorale « de Kohlebrennerchor » - LEMBACH
  L’ensemble « d’Winnmucke » - LAMPERTSLOCH
  Le Groupe Folklorique « Columbaria » - COLMAR
  Le Théâtre Alsacien - GUEBWILLER

  Communes

  BERSTETT
  SOULTZMATT

  Entreprises

  Les Panificateurs Réunis - ECKBOLSHEIM
  L’Association des Fermes Auberges du - HAUT-RHIN
 • 2012

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2012
  Individuels


  André et Jacqueline BAUMERT - ESCHENTZWILLER
  Gilbert BIRG - SAINT-HIPPOLYTE
  Marie-Hélène BITSCH - RODEREN
  Bernadette DELAUNAY - STUTZHEIM – OFFENHEIM
  Pascal FRANCK - BUHL
  Gérard HEINRICH - KINTZHEIM
  Patrick HUBER - KINGERSHEIM
  Michèle LEONIDOPOULOS KIFISSA – ATHENES (Grèce)
  José MONTANARI - REICHSTETT
  Gabrielle MOSBACH - HOCHFELDEN
  Raymond NEFF - MUSSIG
  Jeannette SCHICKEL - ESCHBACH au VAL
  Jean-Pierre SCHLAGDENHAUFEN - SOUFFELWEYERSHEIM
  Gérard STAEDEL - OSTWALD
  François TSCHUPP - SIERENTZ
  Ernest WENDLING - ODRATZHEIM

  Initiatives jeunes

  Théâtre Alsacien „Evasion“ - MIETESHEIM
  Serge RIEGER - SURBOURG
  N.L.A. Nicole RIEDINGER - GRASSENDORF
  E.M.F.H. Myriam GASSER - FELDBACH

  Associations

  Association Théâtrale - WINGEN
  L.W.K. Patrick FREPPEL - ZILLISHEIM

  Communes

  PFAFFENHOFFEN
  KAYSERSBERG

  Entreprises

  Bibliothèque alsatique Crédit Mutuel - STRASBOURG
  Brasserie Météor - HOCHFELDEN
  Radio Dreyeckland - MULHOUSE

  Goldschwälmele

  Bernard DECK - STRASBOURG
  François SCHAFFNER - STRASBOURG
 • 2011

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2011
  Individuels


  Patricia ANDRES - SAUSHEIM
  Joseph BRUNSTEIN - CHATENOIS
  Marie-Claire BURGER-LINDER - HOFRANKENHEIM
  Marguerite COLOMB - PFASTATT
  Claudine ECKER - GAMBSHEIM
  Henri FRITSCH - ALTKIRCH
  Marie-Thérèse GERRER - ASPACH le BAS
  Patricia GOETZ - BOUXWILLER
  Charles GOETZMANN - WALDOLWISHEIM
  Jean-Louis HABECKER - MUESPACH le HAUT
  Françoise HENGY - BARTENHEIM
  Patrick HERTZOG - SELESTAT
  André MALNATI - DIDENHEIM
  Daniel MAHLER - BISCHHEIM
  Friedel MATTY - WOLSKIRCHEN
  Alphonse MEYER - LA WANTZENAU
  Jean-Christophe MEYER - SAINT-LOUIS
  Joseph MEYER - KINTZHEIM
  Albert NOUATI - WESTHOFFEN
  Jeannine PAULY - WESTHOUSE
  Alfred PERRAUT - HINDISHEIM
  Philippe RITTER - LAMPERTHEIM
  Emmy ROTH - REISCHHOFFEN
  Monique WALTER - DUTTLENHEIM
  Maurice WINTZ - DURNINGEN
  Jean-Paul ZIMMER - GAMBSHEIM

  Initiatives jeunes

  Le spectacle « Les Mystères de la Cathédrale » - STRASBOURG
  La Communauté des Communes - NIEDERBRONN

  Associations

  La Maison Rurale de l'Outre-Forêt - KUTZENHAUSEN
  Bibliothèque Municipale - BETSCHDORF
  Les Amis de Henri Loux - STRASBOURG
  NatuRhéna - RIEDISHEIM

  Communes

  MULHOUSE
  SCHWEIGHOUSE sur MODER

  Entreprises

  Brasserie « La Licorne » - SAVERNE
  La fédération des bouchers charcutiers - HOLTZHEIM
 • 2010

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2010
  Jùnge Friehjohrsschwälmele


  Jonathan GERWIG - BETSCHDORF
  Mathieu JUNDT-WURTZ - ECKWERSHEIM
  Denis STEFFEN - MERTZWILLER

  Individuels

  Liliane BERTOLINI - COLMAR
  Marie-Françoise DEIBER - ASPACH le BAS
  Jean-Jacques DUTT - SCHWINDRATZHEIM
  René ECKERT - BISCHWILLER
  Jean-Jacques GAEBELE - METZERAL
  Paul GROSSHANS - SELESTAT
  Gérard GSCHWIND - ROPPENTZWILLER
  Marlène HERCHER - ROSSFELD
  Famille Jean-Pierre HOSSANN - ACHENHEIM
  Fernand HUBSCHER - BISCHOFFSHEIM
  Claudine KIENLE - BERRWILLER
  Bernard KIENTZ - ESCHAU
  Danielle KNAB - HOCHFELDEN
  Bernard KOLB - STRASBOURG
  Danièle KRUTH - ECKBOLSHEIM
  Raymond MEYER - KINTZHEIM
  Jean-Marc MOTSCH - SOUFFLENHEIM
  Marie-France RICHTER - ESCHAU
  Louis ROESCH - INGERSHEIM
  Suzanne SCARCHILI - GUEWENHEIM
  André SCHOEPFER - RIESPACH
  Christiane SIMON - MULHOUSE
  Raymond STROH - KILSTETT
  Micheline WAGNER - BERGHEIM
  Jean-Pierre WERLY - CERNAY

  Initiatives jeunes

  Les Amis de Nepomuck - MEYENHEIM
  Troupe des jeunes du T.A.S. - SAVERNE
  Les petits chanteurs de l’école primaire - MALMERSPACH

  Associations

  Théâtre Alsacien - HELFRANTZKIRCH
  Orchestre « Roger Halm » - HUNSPACH

  Communes

  HABSHEIM
  SOULTZ sous FORETS

  Entreprises

  FLHOREAL - SAINTE CROIX en PLAINE
  MADE in ALSACE - URMATT

  Goldschwälmele

  Théâtre Alsacien - MULHOUSE
 • 2009

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2009
  Individuels


  Lucien ADAM - HOCHFELDEN
  Charles BIXEL - WITTENHEIM
  Henri DECKER - MULHAUSEN
  Raymond DUVAL - ERSTEIN
  François EPP - DAMBACH la VILLE
  Elisabeth FLENNER - SAUSHEIM
  Alain FINCK - LAMPERTSLOCH
  Anne-Marie HAEFFNER - DOSSENHEIM sur ZINSEL
  Jean-Jacques HAESSIG - STRASBOURG
  Miriam HECKMANN - DAHLENHEIM
  Julien HENNI - STRASBOURG
  Fanny HOMMEL - GAMBSHEIM
  Rose KIRY - WITTENHEIM
  Joseph KURTZ - HAGUENAU
  Pierre LUTTMANN - FESSENHEIM le BAS
  Pascale LUX - HAGUENAU
  Paul MEYER - LIPSHEIM
  Raphaël MICHEL - KINTZHEIM
  René NEFF - PFASTATT
  Véronique OBRINGER - HANSCHUHEIM
  Patricia SCHILLINGER - HEGENHEIM
  François STIRNEMANN - MULHOUSE
  Sylvie TROXLER - STRASBOURG
  Charles VETTER - THANN
  Roland ZELLER - PFASTATT

  Initiatives jeunes

  Alsace Tradition et Modernité - BERWILLER
  Groupe de Théâtre des jeunes - SCHERWILLER
  Sébastien LEHRER - OFFENDORF
  ‘s Rose Heckel - ROSENWILLER

  Associations

  Herbschtwind - STRASBOURG
  Cercle Théâtral de la Vallée de Hausgauen-Hundsbach - HAUSGAUEN

  Communes

  KOETZINGUE
  PFULGRIESHEIM

  Entreprises

  Ferme Auberge du Ried - LUTTERBACH
  Château du Haut-Koenigsbourg - ORSCHWILLER

  Goldschwälmele

  René EGLES - PFULGRIESHEIM
  Théâtre Alsacien - STRASBOURG
  Théâtre Alsacien - COLMAR
 • 2008

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2008
  Individuels


  Pierre BERTAUT - MULBACH sur BRUCHE
  Josette BURGSTAHLER - KERTZFELD
  Antoine CHRISTMANN - GUNDERSHOFFEN
  Yvette COURTOIS - CERNAY
  David HALARD - MULHOUSE
  Bernard HERLIN - HEGENHEIM
  Daniel HOELTZEL - HOHWILLER
  Christine JUND - GUNDERSHOFFEN
  Régis LACOMBE - SELESTAT
  Irène LEDERLE - CHATENOIS
  David MALAS - MULHOUSE
  Charlotte MARCHAL - SCHILTIGHEIM
  Caroline MUNCH - ROPPENTZWILLER
  Anthony NEUHARDT - KUHLENDORF
  André NISSLE - KINGERSHEIM
  Jean-Marie PEXOTO - BISCHOFFSHEIM
  Sœur Esther SCHMUTZ - INGWILLER
  Jean-Paul SCHWEBEL - SAINT-AMARIN
  Gérard SCHWOB - HABSHEIM
  Jonathan STOEFFLER - BETSCHBORF
  Paul SUTTER - MORSCHWILLER le BAS
  Ursula WAHL - SELTZ
  Jean-Paul WALTHER - BERSTETT
  Bernard WEINHARD - MUNCHHOUSE
  Claude WEHRLE - MULHOUSE
  Gérard WELCHLIN - COLMAR

  Initiatives jeunes

  D’ Schlettstadter Sterickle - SELESTAT
  Foyer Club St Léon
  Ecole du Nordfeld

  Associations

  Les Joyeux Vignerons de Wolxheim (Cabaret)
  Elsasser Buhn Gambsheim (Théâtre)

  Communes

  INGWILLER
  LEYMEN

  Entreprises

  Fédération des Patrons-Boulangers du Bas-Rhin
  GERLING fenêtres - BITSCHHOFFEN
  I.F.M.O. - ILLKICH-GRAFFENSTADEN
 • 2007

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2007
  Individuels


  Anny ARON - DOSSENHEIM sur ZINSEL
  Christian BAUER - LA PETITE PIERRE
  Paul BIRCKEL - HATTEN
  Georges BRONNENKANT - SOUFFELWEYERSHEIM
  Annette DAVID - SCHERWILLER
  Joseph DECK - MERTZWILLER
  Armand GEBER - MARMOUTIER
  Jean-Jacques GROSZ - THANN
  Maryline HEILIG - SOUFFELWEYERSHEIM
  Jean HURSTEL - STRASBOURG
  Gérard KENTZINGER - PFASTATT
  Albert LORENTZ - STUTZHEIM-OFFENHEIM
  Francine MEYER - BOLLWILLER
  Jean-Luc OLLAND - SELTZ
  Jacques PINEDA - SIERENTZ
  Emile RAPP - SELESTAT
  Serge RICKLING - GUNDERSHOFFEN
  Michèle SCHILLINGER - HOLTZWIHR
  Joseph SCHMITT - REININGUE
  Bernadette SCHWACH - RIBEAUVILLE
  Juliette URBAN - VOLGELSHEIM
  Freddy VOGLER - HUNDSBACH
  André WICKER - HOCHFELDEN
  Maurice WINGERT - BARR
  Edgar ZEIDLER - HUNDSBACH

  Initiatives jeunes

  Association Kinderlàterne - OBERNAI
  Kindertheàther Lerchenberg - PFASTATT
  ‘s Elsasser ABC - OTTROTT
  Troupe des jeunes - OFFENDORF

  Associations

  Ensemble Alsacien de Kingersheim - DIDENHEIM
  Les Alsaciens d’Anjou 49 ANGERS
  Théâtre Alsacien Blaesheim - INNENHEIM

  Communes

  GUNSBACH
  VENDENHEIM

  Entreprises

  Cafés SATI - STRASBOURG
  CORA - MUNDOLSHEIM
  MICROSOFT France
 • 2006

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2006
  Individuels


  Hubert BIGOT - ROESCHWOOG
  Lucien BROGLIN - HABSHEIM
  Gilbert ERHOLD - BETSCHDORF/REIMERSWILLER
  Nelly FENART - HAGUENAU
  Jean-Marc FRITSCH - WAHLBACH
  Walter GEYER - DOSSENHEIM sur ZINSEL
  François GUEMGUEM - MULHOUSE
  Viviane et Roland HUSSER - GUEBERSCHWIHR
  Marilène INGILDSEN - OSTHOUSE
  Alphonse JENNY - KINTZHEIM
  Philippe JUNGER - STRASBOURG
  Guy LAFUENTE - TRUCHTERSHEIM
  Claire Paulette LICHTLE - ROUFFACH
  Heinz MARTIN - LEYMEN
  Marlène METZINGER - BETSCHDORF
  Iris PETOELLO - HABSHEIM
  Yvonne PFRIMMER - ECKWERSHEIM
  Irène POIROT - OBERSCHAEFFOLSHEIM
  Fabienne PORTE - BOERSCH
  Jean-Paul SCHEIBEL - THANN
  Dominique SCHMIDT - GUNDERSHOFFEN
  Astride SCHMITT - REIMERSWILLER
  Henri SCHUMACHER - SAUSHEIM
  Daniel STEINER - GUNSTETT
  Louis ZIMMERMANN - PETERSBACH

  Initiatives jeunes

  Section audiovisuelle MJC - HOERDT
  Schlosstheàter - DORLISHEIM
  Classe IDD - BISCHWILLER
  MJC - BLODELSHEIM

  Associations

  Fédération MJC Bas-Rhin - GEISPOLSHEIM
  Groupe folklorique Pays de Hanau - BOUXWILLER
  Groupe musical des retraités ES et GDS - SCHILTIGHEIM
  ‘s PASSIONSSPIEL - ACHENHEIM

  Communes

  RIXHEIM
  ROSHEIM

  Entreprises

  Alsace Qualité - SCHILTIGHEIM
 • 2005

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2005
  Individuels


  Jean-Pierre ACKER - RAEDERSDORF
  Henri BITSCH - BURNHAUPT le HAUT
  Lydie CHARTON - MUNDOLSHEIM
  Richard EBERHARDT - TURCKHEIM
  Gérard FENNINGER - HAGUENAU
  Agnès FUCHS - WEITBRUCH
  Joseph GARNIER - THANN
  Alphonse GLOCK - SCHERWILLER
  Claude HAFFNER - SENTHEIM
  Bernard HEYM - ERSTEIN
  Jean-Paul HUMBERT - OSTWALD
  Robert HUMMEL - ZIMMERBACH
  Joël IRION - STRASBOURG
  François JUNCKER - LAUTENBACH
  Christian KETTERLIN - LIEBENSWILLER
  Remy MORGENTHALER - MUTZIG
  Joëlle MUNCH - HAUSGAUEN
  Armand PETER - STRASBOURG
  Mireille REISS - NIEDERBRONN les BAINS
  Norbert REPPEL - MUSSIG
  René SCHALLER - BERGHEIM
  Béatrice SOMMER - KINDWILLER
  Richard STROH - LA WANTZENAU
  Martine VOGLER - DANGOLSHEIM

  Initiatives jeunes

  Schwalmalanescht - WINCKEL
  SIVU - GRIESBACH au VAL

  Associations

  ECAAL - STRASBOURG
  Liederbrunne - MERTZWILLER
  Théâtre Alsacien Imbsheim - BOUXWILLER
  Théâtre Alsacien - RIBEAUVILLE

  Communes

  ROESCHWOOG
  SIERENTZ

  Entreprises

  Manon CENTLIVRE - EGUISHEIM
  Commerçants Artisans - NIEDERBRONN les BAINS
  Editions Landsberg Raymond Piela - KINDWILLER
 • 2004

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2004
  Individuels


  Brigitte ANTZ - HINDISHEIM
  Fancis ARMBRUSTER - BISCHOFFSHEIM
  Geneviève BURGY - ASPACH
  Claude DIRINGER - DESSENHEIM
  Marlène DUFLOT-SCHEHR - ERSTEIN
  Philippe ELSASS - ROSHEIM
  Hubert ERB - MARMOUTIER
  Joseph FENNINGER - HAGUENAU
  Annette FRIEH - ANDOLSHEIM
  Mylène HUBER - REICHSTETT
  Christophe HUCK - GOTTESHEIM
  Albert KUHN - MITTELHAUSBERGEN
  Marc KUSSMAUL - URBEIS
  Marcel LIEDERSHAUS - HAGUENAU
  Alison MATHIAS - BETSCHDORF
  Magali MULLER - NIEDERHASLACH
  Yves RUDIO - WEINBOURG
  Eveline SCHALLER - OBERBRONN
  Thierry SCHMITT - ESCHAU
  Richard SCHNEPP - GOERSDORF
  Eve STREISSEL - BETSCHDORF
  Christophe VOLTZ - MOLSHEIM
  Jean-Luc WALDVOGEL - NEUWILLER
  Bernard WITTMANN
  Jean-Marie WOEHRLING - STRASBOURG
  Patrick ZIEGLER - PFASTATT

  Initiatives jeunes

  Théâtre Alsacien / J.P. Schwebel - SAINT-AMARIN
  Théâtre de Rossfeld / J.L. Ringeisen - ROSSFELD
  Troupe Théâtrale Klein Theàter / C. Studer - KINTZHEIM

  Associations

  Revue Alsacienne de Littérature : A.Finck - STRASBOURG
  Waldstemme - SCHIRRHEIN

  Communes

  REICHSHOFFEN

  Entreprises

  Boucherie Charcuterie RAUCH - HAGUENAU
 • 2003

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2003
  Individuels


  Alphonse ANDRES - SOUFFELWEYERSHEIM
  Benoit BEHRA - RIMBACH près MASEVAUX
  Blandine BERBACH - UHLWILLER
  Raphaël BRAUN - BRINCKHEIM
  Philippe CHRIST - LINGOLSHEIM
  Monique DEIBER - ASPACH le BAS
  Marie-Josée DIEBOLD - WEYERSHEIM
  Paul EBLIN - CHATENOIS
  Jean-Marie FRIEDRICH - DAMBACH la VILLE
  Jacky GROTZINGER - MULHOUSE
  Isabelle GRUSSENMEYER - STRASBOURG
  Georges GULLY - LINTHAL
  Christiane et Willy KLEITZ - DOSSENHEIMM sur ZINSEL
  Pierre LOMMELE - STUTZHEIM-OFFENHEIM
  Annelise MARTIN - ALTKIRCH
  Marie-Jeanne MATHERN - DRUSENHEIM
  Daniel MAURER - BLODELSHEIM
  Louise MEY - MEYENHEIM
  Jean-Pierre RINGLER - ARTZENHEIM
  Henri ROSER - HORBOURG-WIHR
  Fabienne SCHARWATT - STOTZHEIM
  Martine SCHELL - LEMBACH
  Michèle SCHILLINGER - HOLTZWIHR
  Lucien SCHMITTHAUSLER - WEYERSHEIM
  Claude SPETZ - RODEREN
  Severine STOCKER - LEYMEN
  Freddy THALMANN - LAMPERTSLOCH
  Myriam WALZER - FOLGENSBOURG
  Marthe WEISS - PFASTATT

  Associations

  ABCM Zweisprachigkeit - SCHWEIGHOUSE sur MODER
  Kendertheater Marythe - MULHOUSE

  Communes

  BISCHWILLER
  INGERSHEIM

  Entreprises

  COOP Alsace - STRASBOURG
  Tempé - RIXHEIM
  Restaurant Mehlala - MULHOUSE
 • 2002

  FRIEHJOHRSSCHWÄLMELE - PROMOTION 2002
  Individuels

  Cécile ACKER - LA WANTZENAU
  Jean-Paul AHR - RIEDISHEIM
  Bernard BALLIET - SARRE-UNION
  Pierre BAUER - RODEREN
  Michel BENTZ - HORBOURG-WIHR
  Yves BISCH - SIERENTZ
  Marie-Hélène BITSCH - RODEREN
  Colette BOGNER - BREITENBACH
  Théo BREISACH - MATZENHEIM
  Jean-Jacques BRUNNER - MULHOUSE
  Christine BUNNER - BENNWIHR
  Danielle CREVENAT-WERNER - ECKWERSHEIM
  Léon DAUL - STRASBOURG
  Bernard DOERFLINGER - DUPPIGHEIM
  Léon DUPONT - MUNCHHAUSEN
  Ronald EULER - SARRE-UNION
  Jeanne FEIL - STRASBOURG
  Laurent FLUHR - RIXHEIM
  Henri FRITSCH - JETTINGEN
  Odile GEBHARTH - ROSHEIM
  Bernard GUNTZ - ROUFFACH
  Georges GUNTZ - EPFIG
  Christian HEIDENREICH - INNENHEIM
  Bernard HERRBACH - SELESTAT
  Olivier HOFFMANN - OHLUNGEN
  Jean HUBRECHT - SOULTZ sous FORETS
  Alfred JUNG - GEUDERTHEIM
  Bernard KELLER - ESCHBACH
  Brigitte KOEBEL - WITTELSHEIM
  Roger KRIEGER - OSTWALD
  Gérard LESER - COLMAR
  Jeanne LOESCH - STRASBOURG
  Raymond MATZEN - STRASBOURG
  Nathalie MULLER - REIPERTSWILLER
  Jacqueline NEFF - PFASTATT
  Jean-Hans PETER - HAGUENAU
  Jean-Luc RINGEISEN - ROSSFELD
  Jacques SCHLEEF - OHLUNGEN
  Gérard SCHMITT - MAISONSGOUTTE
  Joseph SCHMITTBIEL - STRASBOURG
  Annick SCHULLER - UNGERSHEIM
  Guy SCHULTZ - INGERSHEIM
  Pierre SPECKER - KAPPELEN
  Antoine THOMAS - STEINBOURG
  Jean-Jacques THUET - RIXHEIM
  Catherine VOLLMER - BARR
  Michel WACKENHEIM - STRASBOURG
  Conrad WINTER - STRASBOURG
  Jean-Philippe ZIEGLER - CLEEBOURG
 • 2020-2021
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002